Muziekmatch regeling in place

Minister Van Engelshoven stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio.

De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Achterhoek. 

De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie.

De MuziekMatch is een financiële impuls voor regionale publieke én private partijen om samen te werken voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de regio. De MuziekMatch is gekoppeld aan Méér Muziek in de Klas Lokaal. Voorwaarde is dat regio’s  via de methodiek van Méér Muziek in de Klas Lokaal komen tot een MuziekAkkoord. De plannen waaraan de partijen zich in een MuziekAkkoord committeren kunnen financieel ondersteund worden vanuit de MuziekMatch.

Stimuleren van publiek-private samenwerking

Het deel dat vanuit de MuziekMatch wordt uitgekeerd moet gelijk zijn aan het deel dat wordt ingelegd door gemeenten/provincie en door private partijen: 

  • 1/3 provincie en/of gemeenten. Het geld dat vanuit de gemeente en/of provincie komt hoeft geen nieuw geld te zijn, maar mag in beleid opgenomen geld voor muziekonderwijs zijn. Het mag echter niet al eerder gematcht geld zijn (zoals Cultuureducatie met Kwaliteit).
  • 1/3 bijdragen van private partijen zoals bedrijven, investering uit het eigen schoolbudget, vermogensfondsen, serviceclubs en particulieren

De wensen en behoeften van scholen zijn leidend

Belangrijk in het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is dat de wensen en behoeften van scholen leidend zijn. De regio’s bepalen met de Muziektafel (de stuurgroep), met daarin vertegenwoordigers van de scholen, waar zij het geld vanuit de MuziekMatch aan willen besteden, maar altijd met het verduurzamen van het muziekonderwijs als doel.

Dat kan bijvoorbeeld met:

  • Personeel (inzet vakleerkracht, die bijvoorbeeld ook het leerkrachtenteam ondersteunt)
  • Materialen (instrumenten, lesmethode)
  • Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten
  • Ruimte geschikt maken voor muziekles
  • Inkopen van aanbod van muziekaanbieders
  • Netwerkvorming en samenwerkingen met derden, zoals muziekverenigingen, maar ook private partijen
  • Inzet van een regionale projectleider of kwartiermaker of het opdoen of inhuren van expertise op het gebied van het werven van private gevers 

Leave a Reply