Over

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven.
In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich beter afstemmen op elkaar. Het bevorderen van deze eigenschappen op jonge leeftijd is basaal voor de ontwikkeling van iedere mens op latere leeftijd.

Missie

Daarom is onze missie: structureel goed muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Helmond.

Visie

De stichting “Meer Muziek in de Klas Helmond” (MMidK), zet zich in voor het belang, de bewustwording en waardering voor het muziekonderwijs op de basisscholen in de gemeente Helmond.

  • Door bewustwording worden beleidsmakers overtuigd van het belang van gedegen muziekonderwijs en wordt ruimte geschapen voor implementatie
  • Deskundigheidsbevordering zorgt er voor dat basisscholen beter muziekonderwijs geven en dat het belang daarvan bij de uitvoerenden een onderdeel wordt van het beleid
  • Eigentijds lesmateriaal en instrumenten zorgen er voor dat de scholen voldoende geoutilleerd zijn om op middellange en lange termijn gedegen muziekonderwijs te blijven geven.
  • Gedurende een langere periode stimuleren en ondersteunen van muziekonderwijs zal zorgen voor verankering in onze maatschappij en op de basisscholen.
  • Het verwerven van gelden door middel van subsidies en sponsoring

Strategie

Voor het uitvoerende deel is er een samenwerking aangegaan met Cultuurcontact Helmond. Om de eerste stappen te zetten richting onze missie en visie is er een 4 jarenplan opgesteld met de strategie voor 2020 tot en met 2023. We willen dat doen in de volgende stappen:

Bewustwording:
Communicatie door middel van overleg, (school)bezoeken en website.
We laten in de gemeente Helmond beleidsmakers en uitvoerenden zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen.

Deskundigheidsbevordering:
We stimuleren en financieren deskundigheidsbevordering en coaching  (lesmethoden door middel van onder andere workshops )voor groepsleerkrachten in de gemeente Helmond, waaronder lestips en -trucs, en we zorgen in samenwerkingen met anderen waaronder de Pabo om het muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Zorgdragen voor eigentijds lesmateriaal:
We stimuleren de implementatie van lesmethodes en financieren de aanschaf van instrumenten.

Verankering:
Het meerjarenplan moet juist door herhaling zorg dragen voor het inbedden van muziekonderwijs voor de basisscholen als een onlosmakelijk onderdeel van het lesprogramma

Financiering:
De stichting moet er voor zorg dragen dat alle voorgenomen activiteiten kunnen worden gefinancierd. Deels door het verwerven van passende subsidies en deels door sponsoring van bedrijven en door fondsen voor goede doelen.

Organisatie

Méér Muziek in de Klas Helmond is een stichting.

Bestuur

Voorzitter – Erwin van de Berkmortel 
Secretaris – Theo Verhallen
Penningmeester – Louis van Oeffel
Lid – Gertjan Aarts

Adviseur – René Coolen

Coördinatoren

Kirsten Smeenk
Mieke Chatrou

Ambassadeur

Burgemeester Elly Blanksma

Doelen

Het doel van dit project is een blijvende ontwikkeling te initiëren en te coördineren waarmee muziekonderwijs structureel en blijvend wordt ingebed in het curriculum van het basisonderwijs.

Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een convenant op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Dit project zal uitmonden in de inrichting van een organisatie die deze plannen blijft monitoren, stimuleren en ondersteunen.

 

Activiteitenverslag 2022-2023

 

Meer Muziek in de Klas Helmond is geïnitieerd door CutuurContact in samenwerking met Hogeschool de Kempel.