Over

Aanleiding

 ‘Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit talloze studies’, zegt hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder. Actief zijn met muziek stimuleert de hersennetwerken en bevordert nieuwe verbindingen. Scherder: ‘Muziek zet je hersenen in werking; dat is geweldig voor het opgroeiende brein.’

Muziekonderwijs is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de invloed van muziek op de hersenen. Hun voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Kinderen die muziekles krijgen, of dat nou alleen thuis is of ook op school, presteren beter op taken die executieve functies vereisen. De stijgende wetenschappelijke belangstelling voor muziek staat haaks op de trend in het onderwijs waar muziek steeds meer terrein aan het verliezen was.

Muziek is een uniek instrument om kinderen te helpen in hun ontwikkeling, op het gebied van woordenschat, concentratievermogen, motoriek, creativiteit en omgaan met emoties en samenwerken en sociale vaardigheden. 

Aanleiding om het project Meer Muziek in de Klas in Helmond te laten landen, is tweeledig: er gebeurt momenteel op verschillende scholen in Helmond al veel met muziek. Dat heeft alles te maken met de regeling IMPULSGELDEN, die ervoor heeft gezorgd dat er een beweging op gang is gekomen rondom het muziekonderwijs in Helmond. Nu deze regeling voor de eerste scholen afloopt, is dit project er op gericht om deze ontwikkeling op de lange termijn te waarborgen. Daarnaast willen we de scholen die nog niet hebben ingezet op muziek, verleiden tot méér muziek in de klas, alles geheel op maat, passend bij de eigenheid van elke school.

Tegelijkertijd heeft Hogeschool de Kempel een beweging in gang gezet met het inzetten op structurele muzieklessen voor aankomende leerkrachten basisonderwijs. 

Deze extra competentie-boost heeft echter alleen een kans van slagen, als de studenten op de scholen een voedingsbodem vinden, die het muziekonderwijs omarmt. 

Organisatie

Méér Muziek in de Klas Helmond is een stichting.

Bestuur

Voorzitter – Erwin van de Berkmortel 
Secretaris – Theo Verhallen
Penningmeester – Louis van Oeffel
Lid – Gertjan Aarts

Adviseur – René Coolen

Coördinatoren

Kirsten Smeenk
Mieke Chatrou

Ambassadeur

Burgemeester Elly Blanksma

Doelen

Het doel van dit project is een blijvende ontwikkeling te initiëren en te coördineren waarmee muziekonderwijs structureel en blijvend wordt ingebed in het curriculum van het basisonderwijs.

Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een convenant op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Dit project zal uitmonden in de inrichting van een organisatie die deze plannen blijft monitoren, stimuleren en ondersteunen.

Meer Muziek in de Klas Helmond is geïnitieerd door CutuurContact in samenwerking met Hogeschool de Kempel.