Scholen

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. De eerste stappen daarvoor hebben we al gezet. Allereerst op 20 november 2019, toen het muziekakkoord door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners is getekend. Daarnaast zijn de gesprekken op basisscholen in volle gang en wordt er per school een deelplan opgesteld. Elke school kan dit doen in eigen tempo en naar eigen behoefte.

De eerste scholen zijn al gestart met het uitvoeren van hun Deelplan.  

Muziek educatieproject 2019 van Lambertus Concerten: De schouwburg in vuur en vlam.
Planning

Wanneer je met je school aan de slag gaat met ‘Méér Muziek in de Klas’, is de eerste stap het invullen van het deelplan. In het deelplan omschrijft de school wat ze de komende drie jaar nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken, welke bijdrage ze hierin zélf kan doen en waar ondersteuning nodig is.

Kosten

– School mag één keer per 3 jaar aanvragen
– Basis voor de aanvraag is een eigen bijdrage door de school van max € 3,45 per leerling
– School mag een hogere investering doen, maar dan telt voor de aanvraag dit maximumbedrag.
– De ingezette eigen bijdrage wordt gematcht met twee keer deze bijdrage vanuit de Stichting Méér Muziek in de Klas Helmond.

Deelname

Een school mag één keer per 3 jaar een aanvraag doen bij Stichting Méér Muziek in de Klas Helmond. Na acceptatie van de aanvraag ontvangt de school een toekenningsbrief waarin vermeld staat voor welk bedrag er een aanvraag is gedaan en waaraan dit geld besteed gaat worden. Tevens zal er na afloop van het project een verantwoording worden gevraagd voor het besteedde subsidie bedrag.

Hulp

Elke school krijgt ondersteuning bij het opstellen van het deelplan en de verdere stappen in de subsidie aanvraag. Hiervoor worden géén kosten in rekening gebracht. Het tijdstip van de uitvoering van de deelplannen zal plaatsvinden in overleg met de school, afhankelijk van de wensen van de school. Dit zou in principe bijvoorbeeld ook pas over twee jaar kunnen zijn (of wanneer de regeling van de Impulsgelden afloopt). Neem voor meer informatie, vragen of inspiratie contact op met Kirsten Smeenk, info@meermuziekindeklas-helmond.nl

Subsidievoorwaarden

De subsidieaanvraag zal rechtstreeks betrekking hebben op het coachen van leerkrachten, de aanschaf van materialen (instrumenten, lesmethode) en/of activiteiten voor de kinderen die gelinkt zijn aan een cultuurplan (dus géén losse op zich zelf staande activiteiten). Indien er op school nog géén cultuurplan aanwezig is, zal cultuurcontact / kunstkwartier dit proces hier naar toe begeleiden. Dit om te zorgen voor een structurele inbedding in het curriculum. 

De subsidieaanvraag voldoet verder aan de volgende voorwaarden: 

  1. de aanvrager heeft een visie op de verankering van muziek in het onderwijs. De aanvrager neemt het muziekprogramma op in het schoolwerkplan of schoolgids en in de begroting. 
  2. de doorgaande leerlijn muziek wordt als uitgangspunt genomen voor het muziekonderwijs onder schooltijd. 
  3. er is sprake van kennisdeling binnen de bestaande netwerken van het schoolbestuur en/of met schoollocaties in de regio.
  4. Losse projecten of delen daaruit worden alleen gehonoreerd indien ze aantoonbaar onderdeel uitmaken van de doorgaande leerlijn muziek.
Weigeringsgronden

Subsidie kan, geweigerd worden indien:

a. een school reeds een subsidie op basis van deze regeling heeft ontvangen, binnen een periode van drie jaar; 
b. de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden; 
c.  indien de gelden van het lopende jaar uitgeput zijn.
d. toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

Templates

Deelplan

Toekenningsbrief